Loading...

Bilagor som ska skickas med

 • Det ska vara det senaste beslutet eller beskedet som du skickar med. För exempelvis pension gäller med andra ord 2024
 • Från den 15 april godtar vi endast Deklaration 2024, inkomstår 2023
 • Årsbeskedet ska vara daterat 2023-12-31

Vid försörjningsstöd

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alla ska skicka in:

 

1. Familjebevis (personbevis)

2. Det är Deklaration 2024, inkomstår 2023, som gäller

 • Från den 15 april godtar vi bara deklaration 2024, inkomstår 2023
 • Deklarationen får du från Skatteverket.
 • Alla sidor i deklarationen måste vara med.
 • Är ni fler myndiga i hushållet ska samtligas deklarationer bifogas (gäller ej gymnasieelever).

3. Senaste Årsbesked från banken

 • Det dokument vi behöver har alltid Årsbesked som rubrik.
 • Är ni fler myndiga i hushållet ska samtligas årsbesked bifogas (gäller ej gymnasieelever).
 • Är du kund hos flera banker vill vi att du skickar in årsbesked från alla.
 • Läs också: Varför ditt årsbesked är viktigt för oss
Fonder eller andra värdepapper
 • Om du äger fonder eller aktier så ska dessa redovisas. Du får årsbesked från de banker där du är kund.

4. Hyresavi eller hyresavtal

 • Se till att namn, adress och hyresbeloppet framgår.

Du ska också skicka in det som gäller dig:

 

5. Inkomster

 • Lönespecifikation
 • Sjukpenning/sjuk- eller aktivitetsersättning
  • Bifoga de utbetalningsbesked du får, det räcker inte med att vi får beloppet. Ofta står det Besked om eller Beslut om
  • Du hittar det du behöver under Mina sidor på Försäkringskassan.

 • Pensionsavi/AFA/AMF/KPA/SPV/annan pension
  • Bifoga även underlag om du har pension från annat land.
 • Arbetslöshetsersättning
 • Bostadsbidrag och bostadstillägg
 • Aktivitetsstöd
 • Underhållstöd
 • Barnpension
 • Vårdbidrag/omvårdnadsbidrag/merkostnadsersättning
 • Handikappersättning/merkostnadsersättning
 • CSN
  • Är du studerande med CSN bifogar du utbetalningsplanen

6. Utgifter

 • Barnomsorg/hemtjänst/underhåll
 • A-kasseavgift, fackavgift
 • CSN-lån och årsbesked

7. Övrigt

 • Vid ansökan om bidrag till tandvård bifoga kostnadsförslag
 • Registerutdrag om godmanskap/förvaltarskap
 • Eventuellt läkarintyg
 • Om du söker för en längre resa måste ett läkarintyg styrka behovet av resan