Loading...

Din stiftelse kan både samverka med och stötta FVO:s arbete

Söker din stiftelse eller organisation en samverkan kring bidrag eller liknande? Kontakta oss gärna.

FVO fördelar medel i olika former

1. Vill din stiftelse få hjälp med att behandla ansökningar?

FVO utreder om bidragstagaren är ekonomiskt behövande och parar ihop den sökande med den stiftelse som stämmer överens med den sökande och dess behov. Vi ser till att era medel hamnar hos dem som behöver det bäst.

2. Vill din stiftelse ge stöd till ett projekt som drivs av FVO?

  • Vi ger bort upplevelsepaket och julgåvor i form av presentkort till människor som lever på små marginaler. Det kan handla om entrébiljetter, lunch och fika till en barnfamilj en dag på sommarlovet eller motsvarande med museum för en äldre person. Här kan ni bidra och möjliggöra för flera paket och gåvor.
  • FVO driver digitaliseringsträffar för äldre med syfte att motverka utanförskap. Vill du stötta våra träffar med ett ekonomiskt bidrag så går det också bra.

Kontakt

Välkommen att kontakta Verksamhetschef Linn Eriksson om du vill diskutera möjligheter till samarbete eller donation från förening eller enskild person.

FVO:s bidragshantering är effektiv och håller kostnaderna nere

Nyckeln till FVO:s process är att en och samma ansökningsblankett används för alla som söker bidrag. Vi kan snabbt göra en bedömning av vilken stiftelses medel som är lämpligast för den som beviljats stöd. Det arbetssättet ger två vinster: Stiftelsen får minskade kostnader genom en effektivare bidragshantering och fler sökande får del av medlen i stort.

FVO har idag ett gott samarbete med 79 stiftelser.

Vi har kompetens inom relevanta regelverk

Vi kan stiftelser och regelverket inom det offentliga stödsystemet. För att vara uppdaterade på de krav som ställs har vi en fortlöpande kontakt med skatteexpertis

Varje sökande behovsprövas individuellt

På FVO har vi lång erfarenhet av att genomföra ekonomiska utredningar och bedöma den sökandes ekonomiska situation. Hänsyn tas även till den sökandes sociala och medicinska situation samt ändamål till vilket bidrag söks.

FVO:s riktlinjer

Vid bedömningar av ansökningar om bidrag från privatpersoner förhåller vi oss till dessa riktlinjer.

Kort om FVO

  • FVO:s verksamhet består av att ge råd och hjälp åt människor som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation, dels genom guidning i det offentliga stödsystemet, dels genom att ge ekonomisk hjälp till dem som tillfälligt hamnat i knipa.
  • Vi vänder oss främst till föräldrar med omyndiga barn, långtidssjuka och ålderspensionärer.
  • Grundtesen är hjälp till självhjälp och bidraget ska vara ett komplement till det bistånd som styrs av rättigheter i socialförsäkringssystemet.
  • FVO grundades 1889 i Stockholm och är en ideell förening.