Loading...

Din stiftelse kan både samverka med och stötta FVO:s arbete

Söker din stiftelse eller organisation en samverkan kring bidrag eller liknande? Kontakta oss gärna.

FVO:s bidragshantering är effektiv och håller kostnaderna nere

FVO har idag ett gott samarbete med ett 80-tal stiftelser. Stiftelsernas förtroende är grundläggande, vi ser till att stiftelsens medel når rätt destinatär. Våra utredare säkerställer att bidragstagaren är ekonomiskt behövande. Bidrag till beviljade sökande tas från den stiftelse där ändamålet stämmer överens med den sökande och dess behov.

Nyckeln till FVO:s process är att en och samma ansökningsblankett används för alla som söker bidrag. Vi kan snabbt göra en bedömning av vilken stiftelses medel som är lämpligast för den som beviljats stöd. Det arbetssättet ger två vinster: Stiftelsen får minskade kostnader genom en effektivare bidragshantering och fler sökande får del av medlen i stort.

Vi har kompetens inom relevanta regelverk

Vi kan stiftelser och regelverket inom det offentliga stödsystemet. För att vara uppdaterade på de krav som ställs har vi en fortlöpande kontakt med skatteexpertis

Varje sökande behovsprövas individuellt

På FVO har vi lång erfarenhet av att genomföra ekonomiska utredningar och bedöma den sökandes ekonomiska situation. Hänsyn tas även till den sökandes sociala och medicinska situation samt ändamål till vilket bidrag söks.

FVO:s riktlinjer

Grunden för bidragsgivningen är tillämplig lagstiftning samt Skatteverkets ställningstaganden. FVO gör en individuell bedömning av varje sökande – vid beviljande tas hänsyn till respektive stiftelses ändamål och eventuella instruktioner.

Här kan du läsa mer om FVO:s riktlinjer

 

FVO är en förening i utveckling – häng på!

Med våra 135 år i ryggen står vi stadigt men vill mer. Vi söker hela tiden sätt att på ett smartare sätt nå och ge stöd till dem som behöver få toppa upp ibland. Här är några exempel:

  • Flera olika Upplevelsepaket per år som kan bestå av en dator eller mobiltelefon, en dag på en nöjespark eller presentkort.
  • Samverkan med organisationer som möter ekonomiskt behövande på olika sätt. Tillsammans når vi längre.
  • Träffar för äldre där deltagaren ska bli tryggare med sin mobil och träffa likasinnade.
  • Kunskapsspridning, bland annat om hushållsekonomi.
  • Utveckling av digitala verktyg med syfte att göra ansökningsprocessen så enkel som möjligt.
  • Påverkansarbete i frågor där vår målgrupp kommer i kläm på olika sätt.

Blir du nyfiken eller känner att ni kan bidra? Hör gärna av dig!

Vi främjar vårt ändamål genom att dela ut merparten av våra medel i bidrag

Föreningen finansieras genom intäkter från avkastning på eget kapital, omkostnadsbidrag samt gåvor från andra organisationer.

83 procent av de medel som FVO fogade över fördelades år 2022 till privatpersoner, 17 procent gick till övrig verksamhet och administration. ​Runt 10 000 ansökningar hanteras varje år – under 2022 delades 34 miljoner ut.

Verksamheten består utöver medelsfördelning av rådgivning och samverkan med andra organisationer

FVO:s utredare ger guidning i det offentliga stödsystemet och stöd hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Föreningens grundtes är hjälp till självhjälp och ett ekonomiskt bidrag ska vara ett komplement till det bistånd som styrs inom socialförsäkringssystemet.

Föreningen grundades 1889 i Stockholm. Redan vid starten var syftet en modern tolkning av välgörenhet med fokus på hållbar utveckling: Balans mellan socialt och ekonomiskt stöd och en tydlig ansvarsuppdelning mellan stat/kommun och civilsamhälle.

Personal och styrelse

FVO ser det som största vikt att ha kvalificerad personal, med rätt utbildning och bakgrund, som säkerställer att verksamheten bedrivs på en professionellt hög nivå. Utöver tf verksamhetschef Vivian Westman är utredare, en strateg, en marknadsansvarig och en projektledare anställda på föreningen.

Inom styrelsen finns idag kompetens bland annat inom kapitalförvaltning, ekonomi och redovisning, affärskunskap och stiftelsejuridik, sociala system och civilsamhälle.

En transparent rapportering

Verksamheten redovisas genom årsredovisningen samt på årsmöte.
Kontakta tf verksamhetschef Vivian Westman för ytterligare information.