Historik

Föreningen FVO är en ideell förening, som grundades år 1889 i Stockholm. Vid grundandet och fram till år 1981 var namnet Föreningen för Välgörenhetens Ordnande. 

I slutet av 1800-talet bedrev fattigvården, olika stiftelser och enskilda personer välgörenhet oorganiserat och oberoende av varandra. Föreningens målsättning var att motverka detta: ”Oberoende av religiösa och politiska meningsskiljaktigheter, inom huvudstaden verka för ett ordnat samarbete mellan enskilda välgörande personer, enskilda välgörande stiftelser eller föreningar och den offentliga fattigvården”.

I och med tillkomsten av Föreningen FVO skapades en central byrå, som kunde lämna upplysningar till både allmänhet och sökande om möjligheterna till ekonomisk hjälp. FVO samordnade hjälpverksamheten - kommunal fattigvård och privat välgörenhet - i Stockholm. Det grundläggande begreppet var hjälp till självhjälp. De som FVO hjälpte var de som oförvållat kommit i en nödsituation och de som genom ett kort understöd kunde hjälpas till egen försörjning.  Kommunen fick ta hand om dem som hade ett permanent hjälpbehov: missbrukare, handikappade, obotligt sjuka och ålderstigna.

Starten blev blygsam men genom gåvor och testamentsförordnanden ökades kapitalet successivt ända fram till 1940-talet. Därefter bygger ekonomin huvudsakligen på dessa donationer och deras avkastning. Föreningen tar även idag tacksamt emot donationer för att med dessa kunna bistå fler hjälpbehövande.

Fortfarande ger föreningen tillfällig ekonomisk hjälp och råd till behövande, huvudsakligen personer med funktionsnedsättning, långtidssjuka och ålderspensionärer. Stöd ges även till föräldrar när vårdnadshavaren har ekonomiska svårigheter att själv tillgodose barnens behov.

Föreningen FVO verkar också som utredare åt ett flertal stiftelser och sköter ofta även deras utbetalningar och/eller annan administration