Riktlinjer

Föreningen lämnar ekonomiska bidrag till behövande både från egna medel och från stiftelser och andra organisationer. Bidrag lämnas till enskilda personer med hjälp­behov. Det centrala är hjälpbehovet. Hänsyn tas främst till ekonomiska för­hållanden, men även andra omständig­heter som funktionshinder, sjukdom och tillfälliga händelser kan beaktas.

De flesta stiftelser och organisationer som delar ut bidrag till behövande strävar efter att följa skattelagstiftningens krav för att bibehålla sin skattefrihet. En stiftelse eller ideell förening som delar ut bidrag till social hjälpverksamhet betalar inte skatt på sina inkomster (vissa undantag finns). Om skatt inte behöver betalas, blir det mer pengar över till hjälpverksamheten. Det är därför viktigt för FVO att så långt som möjligt få in uppgifter från de sökande för att ha ett gott underlag för sina bedömningar.

Förutsättningar

  • Bidrag kan sökas av enskilda personer
  • Ansökningsblanketten måste vara fullständigt ifylld för att behandlas
  • Sökanden måste ha någon form av hjälpbehov
  • En ansökan kan endast beviljas en gång per 13 månader.

Bedömningsgrunder för prövningen

Prisbasbelopp 2022: 48 300 kr

 

Grupp I

Tumregel: Utbetalat belopp till samma mottagare under ett år kommer högst att uppgå till en tiondel av prisbasbeloppet, 4 830 kr.

Det räcker att göra en schabloniserad bedömning, det kan räcka med personkännedom om den sökandes ekonomiska situation och att ett behov finns. I dessa fall kan bidrag utbetalas även om inte fullständiga uppgifter har lämnats, det räcker att handläggaren känner till sökanden och/eller mot bakgrund av sin erfarenhet bedömer ansökningen som trovärdig. Ansökan kan avse bidrag till någon oförutsedd händelse som tandvård, glasögon eller hemutrustning. Bidrag kan även ges som allmän ekonomisk förstärkning.

 

Grupp II

Schablonregel: Utbetalat belopp till samma mottagare under ett år kommer att bli högre än en tiondel av prisbasbeloppet, mer än 4 830  kr.

En person anses som ekonomiskt behövande om inkomst av tjänst och näringsverksamhet året före ansökan understiger fyra prisbasbelopp, för varje ytterligare person i hushållet får läggas till ett prisbasbelopp. I bedöm­ningen ingår inte eventuella bidrag som bostadsbidrag, barn­bidrag eller liknande. Vid tillämpning av schablonregeln godtas endast för­mögen­­hetstillgångar upp till ett prisbasbelopp.

Exempel

En ensamstående person kan ha en årsinkomst upp till 193 200 kr.

En person som är gift eller sammanboende kan ha en årsinkomst upp till (193 200 kr + 48 300 kr =) 241 500 kr

En person med familj - make och två barn kan ha en årsinkomst upp till (193 200 kr + 3 x 48 300 kr =) 338 100 kr

Vid tillämpning av schablonregeln är det därför viktigt att även uppgifter om makes/sambos och hemmavarande barns inkomst- och förmögenhetssituation lämnas.

 

Grupp III

Allmänt hjälpbehov, en person kan ha ett hjälpbehov även om inkomsterna i viss utsträckning överstiger gränsbeloppet. Det finns således en möjlighet att lämna bidrag till en person som har högre inkomster, men som kan visa på några särskilda omständigheter som gör att ett behov finns. I de fallen krävs en full­ständig utredning om personen, ekonomin, familjesituationen och vari det speciella hjälpbehovet består. Även här krävs sålunda uppgifter om makes/­sam­bos och hemmavarande barns inkomster och tillgångar.

Utbetalning av bidrag görs aldrig till sökanden i samband med besök. Utbetalning kan ske till sökanden eller till annan som exempelvis tandläkare eller hyresvärd.