Loading...

Riktlinjer för bidrag till privatpersoner

Föreningen lämnar ekonomiska bidrag till behövande både från egna medel och från stiftelser och andra organisationer. Bidrag lämnas till enskilda personer med hjälpbehov. Det centrala är hjälpbehovet. Hänsyn tas främst till ekonomiska förhållanden, men även andra omständigheter som funktionshinder, sjukdom och tillfälliga händelser kan beaktas.

De flesta stiftelser och organisationer som delar ut bidrag till behövande strävar efter att följa skattelagstiftningens krav för att bibehålla sin skattefrihet. En stiftelse eller ideell förening som delar ut bidrag till social hjälpverksamhet betalar inte skatt på sina inkomster (vissa undantag finns). Om skatt inte behöver betalas, blir det mer pengar över till hjälpverksamheten. Det är därför viktigt för FVO att så långt som möjligt få in uppgifter från de sökande för att ha ett gott underlag för sina bedömningar.

Förutsättningar

  • Bidrag kan sökas av enskilda personer
  • Ansökningsblanketten måste vara fullständigt ifylld för att behandlas
  • Sökanden måste ha någon form av hjälpbehov
  • En ansökan kan endast beviljas en gång per 13 månader.

Bedömningsgrunder för prövningen enligt ställningstagande från Skatteverket

Prisbasbelopp 2022: 48 300 kr 

Schablonregel: Utbetalat belopp till samma mottagare under ett år kommer att bli högre än en tiondel av prisbasbeloppet, mer än 4 830 kr.

En person anses som ekonomiskt behövande om inkomst av tjänst och näringsverksamhet året före ansökan understiger fyra prisbasbelopp, för varje ytterligare person i hushållet får läggas till ett prisbasbelopp. I bedömningen ingår inte eventuella bidrag som bostadsbidrag, barnbidrag eller liknande. Vid tillämpning av schablonregeln godtas endast förmögenhetstillgångar upp till ett prisbasbelopp.

Exempel

  • En ensamstående person kan ha en årsinkomst upp till 193 200 kr.
  • En person som är gift eller sammanboende kan ha en årsinkomst upp till (193 200 kr + 48 300 kr =) 241 500 kr
  • En person med familj – make och två barn kan ha en årsinkomst upp till (193 200 kr + 3 x 48 300 kr =) 338 100 kr
  • Vid tillämpning av schablonregeln är det därför viktigt att även uppgifter om makes/sambos och hemmavarande barns inkomst- och förmögenhetssituation lämnas.

Allmänt hjälpbehov, en person kan ha ett hjälpbehov även om inkomsterna i viss utsträckning överstiger gränsbeloppet. Det finns således en möjlighet att lämna bidrag till en person som har högre inkomster, men som kan visa på några särskilda omständigheter som gör att ett behov finns. I de fallen krävs en fullständig utredning om personen, ekonomin, familjesituationen och vari det speciella hjälpbehovet består. Även här krävs sålunda uppgifter om makes/sambos och hemmavarande barns inkomster och tillgångar.

Utbetalning av bidrag görs aldrig till sökanden i samband med besök. Utbetalning kan ske till sökanden eller till annan som exempelvis tandläkare eller hyresvärd.

Har du frågor så dra dig inte för att ringa på våra telefontider.