Loading...

Riktlinjer för bidrag till privatpersoner

Föreningen lämnar ekonomiska bidrag till behövande både från egna medel och från stiftelser och andra organisationer. Bidrag lämnas till enskilda personer med hjälpbehov. Det centrala är hjälpbehovet. Hänsyn tas främst till ekonomiska förhållanden, men även andra omständigheter som funktionshinder, sjukdom och tillfälliga händelser kan beaktas.

Riktlinjer vid bedömningar av ansökningar om bidrag

Till FVO inkommer årligen drygt 10 000 ansökningar om ekonomiska bidrag från enskilda personer. Drygt hälften av de sökande får bifall. Övervägande delen av de bidrag som be­talas ut härrör från stiftelser och föreningar, som överlämnar medel till FVO med uppdrag att för­medla dessa till behövande.

Genom en lagändring den 1 januari 2014 i inkomstskattelagen infördes ”social hjälp­verksamhet” som ett allmännyttigt ändamål. Det bygger på det tidigare begreppet ”bedriva hjälpverksamhet bland behövande” men är vidare, eftersom även hjälpbehov i annat än ekonomisk mening innefattas.

I sitt arbete med bidragsgivningen gör FVO en individuell bedömning av varje sökande och tar hänsyn till

 • Respektive stiftelses ändamål
 • Eventuella direkta instruktioner – exempelvis geografiska begränsningar, specifika ändamål eller åldersgrupper – från stiftelsen eller föreningen
 • Sökandens behov
 • Tillämplig lagstiftning
 • Skatteverkets ställningstagande från 2015 om ”Behövande i ekonomisk mening vid social hjälpverksamhet och hjälpverksamhet bland behövande – schablonmässig bedömning.”

Kriterier vid ansökan

Kriterier appliceras i normalfallet men avsteg från dessa kan ske om särskilda behov föreligger

 • Endast enskilda personer kan söka bidrag
 • Sökanden måste lämna uppgift om inkomst och eventuell förmögenhet
 • Sökanden måste ha bostad, första eller andrahandskontrakt och vara folkbokförd i Sverige
 • Sökanden bör inte uppbära försörjningsstöd
 • Det ska förflyta ca 13 månader mellan ansökningstillfällena
 • Uppgift ska lämnas om mottagna bidrag från andra fonder.

Utbetalning 

 • Beslut om bidrag lämnas inte till sökanden vid besök.
 • Beslut om avslag meddelas ej.
 • Utbetalning kan ske till sökanden eller till annan som exempelvis till en tandläkare.

Bedömningsgrunder

Bedömning av en sökande kan göras i tre olika grupper – förutom vad som ovan sagts om specifika krav som bosättning, ålder etc.

1. Schablonregel

Här görs enbart en ekonomisk, schablonmässig bedömning om sökanden kan vara be­rättigad till bidrag. Om den sammantagna inkomsten understiger fyra prisbasbelopp (48 300 kr år 2022) dvs. 193 200 kr och förmögenheten understiger ett prisbasbelopp anses en person ekonomiskt behövande. Tillägg ska göras med ett prisbasbelopp för varje ytterligare person i hushållsgemenskapen. Dessa personers inkomster och förmögenheter ska också beaktas.

Med inkomst menas den sammanlagda inkomsten av tjänst och näringsverksamhet enligt slutskattsedeln året före ansökan.

Exempel: En person med familj – make och två barn kan ha en årsinkomst upp till (193 200 kr + 3 x 48 300 kr =) 338 100 kr

Observera enbart den omständigheten att en person uppfyller dessa krav garanterar inte bidrag från FVO. Som ovan sagts görs en individuell bedömning och FVO:s resurser är begränsade innebärande att det alltid måste göras ett val.

2. Tumregel

I de fall FVO har kännedom om den sökande är det möjligt att utge ett bidrag om max 10 % av prisbasbeloppet, 4 830 kr, under ett år. I ett sådant fall krävs inte en fullständig ekonomisk utredning.

3. Fullständig bedömning

I dessa fall krävs en fullständig bedömning utifrån ekonomiska, sociala och medicinska faktorer. Bidraget ska höja mottagarens ekonomiska standard från där denne är behövande till drägliga ekonomiska förhållanden. Kronofogdens förbehållsbelopp utgör inte en övre gräns. Prövningen ska göras utifrån sökandens hjälpbehov. Hjälpbe­hovet ska bedömas i förhållande till de trygghets- och standardkrav som vid olika tid­punkter är gällande i samhället.

Samtliga intäkter och kostnader ska tas upp exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag kostnader för boende och medicin.

Här kan sökanden som fått sin ekonomiska situation drastiskt förändrad pga. exempelvis sjukdom eller arbetslöshet falla in.

Övriga grunder

 • Bidrag beviljas inte till den som äger bostadsrätt eller fastighet
 • Vid den ekonomiska utredningen för beräkning av förbehållsbelopp görs i normalfallet inte avdrag för skulder men viss hänsyn kan tas till ”nödvändiga skulder” såsom studieskuld, skuld för underhållsstöd, barnomsorg, medicin och fackföreningsavgift
 • FVO ska inte gå in i annans ställe: bidrag lämnas inte till sådant som ska bekostas av stat eller kommun.